دستگاه پوست گیر آلوئه را :

1. پوست و ژل بطور کامل از هم جدا می شوند ( نه ذره ای از ژل بر روی پوست باقی می ماند و نه ذره ای از پوست بر روی ژل).

2. هیچ محدودیتی از نظر شکل و ضخامت برگ وجود ندارد.

3. ژل در هنگام پوست گیری تحت فشار قرار نمی گیرد و له نمی شود.